Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Austevoll Legesenter

Dette er nettsidane til Austevoll Legesenter. Her finn du informasjon om oss. Du er velkommen til å ta kontakt med oss på SMS, via nettstaden, via app og på telefon.

https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen kan du bestille time, fornye reseptar, starte elektronisk konsultasjon med fastlegen din og kontakte legesenteret for pasientreisar med meir.

Austevoll Legesenter held til i Austevoll Helsehus på Birkeland. Vi tar i mot pasientar som står på våre fastlegelister til vanlege timar. I tillegg kan alle som oppheld seg i nærområdet ta kontakt ved skadar eller akutt behov for legehjelp på dagtid.

Vi har daglegevakt/time på dagen. Men då ynskjer vi at du ikkje sendar sms eller tingar på nett, men tar kontakt med oss på telefon 55081050, tast 1. Då er vi sikre på at du får rett hjelp til rett tid.

Vi gjer merksam på at om du har fått time på daglegevakten så er legen i beredskap og må rykkje ut ved ulykkar og akutt sjukdom. Det vil då kunne bli nokre forseinkingar og venting. Vi ber om forståing for dette.

Legetenesta i Austevoll – Vi ynskjer å gje god og fagkyndig pasientbehandling basert på tillit og respekt

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Viktig info til alle våre pasientar

13. mars 2020

Myndigheita har innførd store mellombelse restriksjonar i samfunnet for å bekjempe coronapandemien. Dette gjerast med heimel i smittevernslova, for å begrense smitterisikoen til dei mest utsette pasientgruppane våre. Nokre av tiltakane som er innførd er at alle skal halde god avstand til kvarande, karantene etter reise, adgangskontroll i helseinstitusjonar og tilråing om å unngå unødvendig reising inkludert kollektivtransport.

Myndigheita kallar dette ei «nasjonal dugnad», og vi i legesenteret ynskjer å fylgje opp. Vi er opptatt av å ta vare på dei svakaste pasientane våre og ikkje utsette dei for risiko. Samstunda har vi ein enorm pågong for rådgjeving og vurdering i høve til coronasmitte. Vi har og utfordringar knytt til eiget personell i karantene, og ansvar for å planlegge for at ikkje vi kjem i ein situasjon der heile vårt personell vert sjuke eller fråverande av andre grunnar.

Legetenesta innførar derfor ein god del endringar frå i morgon 13 mars og fram til påske.

Vi understrekar at alle som har trong for øyeblikkeleg hjelp vil få legehjelp. Tiltaka er meint for å sikre dette.

 

Dei fleste som har tinga time hos fastlegen fram til påske får nå beskjed om at timen er avlyst. Dei oppfordras til å nytte e-konsultasjon i stedenfor. E-konsultasjon er ein dialog med fastlegen din elektronisk i sikker kanal. Da unngår vi at du må kome fysisk til legekontoret. Veldig mange problemstillingar kan avklaras via e-konsultasjon. Skulle du ha behov for blodprøvar eller annet så kan dette avtalast via e-konsultasjon, så kortar vi ned på tida du treng å vere fysisk på legesenteret. E-konsultasjon startar du på https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen   På denne siden kan du også be om å få fornya reseptar så slipper du å sitte i telefonkø.

 

Skulle det oppstå trong for legehjelp så har vi god kapasitet for time på dagen. Vi er veldig nøye på å skilje mellom pasientar som kan ha infeksjonar og andre pasientar. Det er eigen inngong og venterom for infeksjonspasientar, og eigne legar og sjukepleiarar som tar hand om dei som har infeksjonar. Dette for at ikkje vi skal smitte dei som ikkje har infeksjonar. Så vi spør mykje på forhånd om kva symptom du har, og du vil få informasjon om kvar du skal møte opp. Det er viktig at du møtar på rett stad. Vi ynskjer at du oppheld deg kortast mogleg tid på venterommet. Så vi ber om at du ventar i bilen din til akkurat når timen din startar. Alle må nytta handsprit når dei kjem inn og når dei går. Hald minst ein meter avstand til alle andre på venterommet. Må du hoste eller nyse så skal du gjere det i eit papir eller i albogekroken, og straks sprite og så vaske henda dine. Av omsyn til smittefaren har vi fjerna alle leikar og vekeblad frå venterommet.

 

Vi oppmodar flest mogleg om å ta kontakt med oss på fastlegekontoret og ikkje nytte legevakt til generelle spørsmål og lettare sjukdom som kan vente til neste dag.

 

Vi synar til informasjon frå myndigheita når det gjeld sjukmelding i denne tida. Det er berre pasientar som er sjuke som kan få sjukmelding. Det er andre ordningar for dei som må vere heime på grunn av karantene eller stengde skuler eller anna. Ikkje kontakt oss om dette.

Fastlege skriv bare legeattestar på forhold som gjeld di helse og sjukdom. Erklæring for avbestilling av reisar grunna andre årsakar enn eigen akutt sjukdom, stadfesting av kva yrke du har mm er ikkje en fastlegeoppgåve.

 

«coronatelefonen» vil fortsette for dei som er redde for at dei er smitta, telefon 966 25 320

 

Med helsing Austevoll Legesenter.

Sjølvmord og sjølvmordstankar.

8. januar 2020

Har du sjølvmordstankar, eller er du bekymra for ein av dine næraste? Våg å snakk om det! Ta kontakt med oss. Sjå også fana "vald-overgrep-sjølvmord" for meir informasjon og hjelp. Du er ikkje aleine!

BRUKERUTSTYR

4. desember 2019

På legesenteret kan du hente ut brukerutstyr.

Det er anonymt, ingen spørsmål eller registrering.

Det henger ein plakat på korleis ein skal gå fram for å få henta ut brukerutstyr. Desse heng på toalettet på legesenteret og på legevakten.

Du kan òg hente utstyr hos :

  • NAV
  • RUSKONSULENT
  • HELSESTASJON FOR UNGDOM

Aldersgrense 18 år

Krav om å legitimere seg i banken.

13. november 2019

Vi er kontakta av Sparebanken Vest grunna mange henvendingar frå kundar skal legitimere seg i banken (lov om kvitvasking)

Gyldig legitimasjon er: gyldig pass, førarkort utstedt etter 01.01.1998 eller bankkort med bilde frå anna bank.

Dersom du ikkje har dette, og av helsemessige grunnar ikkje kan skaffe deg dette (klarar ikkje reise til Stord/Fyllingsdalen for å fornye passet ditt) må du ha legeerklæring.

Våre fastlegepasientar kan få dette hos oss. Ta kontakt på telefon. Merk at det bare er om helsa hindrar deg i å reise til passkontoret at vi kan skrive attest.

Vi skriv attest utan legetime for dei som er over 80 år og der vi har nok opplysningar frå før til å vurdera helsetilstanden. Andre må ha time hos legen.

Prisen for legeattest utan time er sett ned til 200kr (vanleg pris 650 kr for attestar) Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr kjem i tillegg viss ikkje du hentar attesten på legesenteret.

Pris for attest med time er 650 kr.

Skabb

13. november 2019

Det er ein del tilfelle av skabb i kommunen. Du får time på daglegevakta til undersøking og rådgjeving dersom du mistenkar skabb. Sjå info: kommunen sine nettsidar om skabb

 

Influensavaksina er her.

21. oktober 2019

Austevoll Legesenter startar opp med influensavaksinering av risikogrupper frå måndag 21 oktober.

Pris for vaksine er kr. 250,-

Risikogrupper er:

  • Alle over 65 år
  • Gravide i 2.og 3. trimester
  • Personar med hjarte-, lunge-, nyre- og leversjukdom, diabetes og nevrologisk sjukdom.
  • Personar med svekka immunforsvar
  • Personar med BMI over 40

Er du usikker på om du høyrer til ei risikogruppe, kontakt Austevoll Legesenter.

Vaksina kan du få satt på Austevoll Legesenter alle kvardagar frå kl. 08.30 - 14.00.

Me har også tilbod om vaksinering :

Austevollbadet : Tirsdag 22. oktober kl. 12.00 -14.00

Bekkjarvik Brygge (glasshuset) : Torsdag 24. oktober kl. 10.00 - 14.00

Kun kontant betaling ved vaksinering i Austevollbadet og Bekkjarvik Brygge

nye prisar på attestar og reisevaksine

30. august 2019

Vi justerar prisane våre

Attestar kroner 650 (førarkort mm)

Reisevaksinering kroner 650 for rådgjeving/bestilling

Sjømannsattest og offshoreattest kroner 1500

Hugs siste dose med HPV vaksine!

3. april 2019

Til deg som får gratis HPV vaksine: hugs å ta alle dosane!

Kvinner som av ulike årsaker ikke rekker å fullføre vaksinasjon innen 1. juli 2019 må betale for resterende doser selv, hvis de ønsker å være full­vaksinert.

Er du usikker om du har tatt alle eller når du skal ta siste dose? Logg deg inn på Helsenorge.no og sjekk på "mine vaksiner". Du skal ha 3 doser HPV vaksine. Det må gå minst 5 månader mellom 2. og 3. dose (gjer ikkje noko om det er lengre tid)

Nye digitale teneste ved Austevoll legesenter

7. desember 2017

No kan du kontakte Austevoll legesenter via sida "min helse" på helsenorge.no

Her kan du og legesenteret på ein trygg måte snakke saman. Tenestene som tilbys er:

-still legesenteret eit spørsmål

-ting ein time hos fastlegen din

-be om å få fornya resepter

-ha ein elektronisk konsultasjon med fastlegen din

Obs at konsultasjon hos fastlegen digitalt kostar det same som å kome til legesenteret på time (gebyr for utsending av faktura kjem i tillegg) Og det kan kun nyttast for oppfølging av kjende problemstillingar som du og legen har snakka om tidlegare.

Sjå nettstaden https://helsenorge.no/ og velg "min helse".

Ny nettstad med informasjon om vald og overgrep

7. november 2017

overgrep.no er ein ny nettstad med informasjon om vald og overgrep. Sjå og vår fane om vald og overgrep for meir informasjon. Ta kontakt med oss på legekontoret, vi kan hjelpe.

 

Les flere nyheter